Våra engagerade lärare med starka ledarkvalitéer

Engagemang, tydligt klassrumsledarskap och höga förväntningar på eleverna är lärarnas viktigaste egenskaper. Till detta kommer även inspirerande undervisning och en bredd och variation på undervisningsmetoder som tillsammans med utmaningar gör att eleverna kommer vidare i sin kunskapsutveckling.


Studiestöd

Eleverna får mer tid för studier tillsammans med lärare under studiestödstimmarna. För de yngre eleverna finns klasslärare närvarande för att följa upp och fördjupa elevens kunskaper i utvalda ämnen eller för arbete med förmågor som behöver förstärkas. På högstadiet erbjuds studiestödstimmar då eleverna själva med hjälp av ämneslärare arbetar inför prov och redovisningar, med extra utmanande uppgifter eller med förstärkning av kunskaper inom utvalda ämnen.

Lärarnas fortbildning

Återkommande fortbildning internt och externt med både föreläsningar och work-shops. Allt med syfte att utveckla pedagogiken och förbättra undervisningen för eleverna. Under varje läsår ges en uppdatering på senaste skolforskningen tillsammans med praktiskt arbete kollegor emellan.

Kollegialt lärande med besök i varandras undervisning uppmuntras och tid för reflektion och erfarenhetsutbyte schemaläggs för att skapa bästa förutsättningar.

Sök jobb hos oss!