Gemenskap och studiero

Den viktigaste förutsättningen för god och effektiv kunskapsinhämtning är trygga elever som mår bra i sin skolmiljö. Genom ett ständigt pågående värdegrundsarbete där gemenskap, omtanke och respekt är viktiga grundstenar skapas de bästa förutsättningarna för eleverna.


Omtanke och respekt

Allra viktigast är det vardagliga förhållningssättet till varandra. Att bry sig och värna om varandra och sin skolmiljö och att möta varandra med respekt skapar trygghet och lugn. Nolltolerans mot kränkande behandling är en självklarhet. Värdegrundsarbetet pågår ständigt med olika projekt i varje årskurs.

Gemenskap och kultur

Sammanhållningen och gemenskapen stärks av utmanande uppgifter, deltagande i tävlingar och projektarbeten på och utanför skolan. Återkommande traditioner så som till exempel Gröna Äpplet, Camp Fredsborg och vandring med övernattning i tält svetsar elever och lärare samman.

Studiero

Studiero skapas där elever är trygga både som individer och tillsammans i grupp. Genom att förespråka ordning och reda och värdesätta studiero i och utanför klassrummet kan eleverna fokusera på skolarbetet vilket genererar goda studieresultat.