Löften till eleven

På Fredsborgskolan får du som elev en grundskoleutbildning av hög kvalitet i en skolmiljö med kunskap i fokus tillsammans med andra studiemotiverade elever. Du får tydlig dokumentation där du kan följa din utveckling steg för steg. Du får vägledning mot större kunskaper och högre betyg genom formativ bedömning av engagerade lärare. En stark gemenskap där trivsel, trygghet och värdegrundsarbete värderas högt. Du har tillgång till digital teknik och undervisningsmetoderna är varierade för att möta upp olika lärstilar.


Ordning och reda

Ett tydligt ledarskap i klassrummet ger studiero och ordning och reda. Vi visar respekt för varandra och tar hand om vår fyskiska skolmiljö både inomhus och utomhus.

Trivsel och värdegrund – respekt för varandra

Vi löser konflikter via medlingsmodellen – en och samma modell används i hela skolan. Skolan har nolltolerans mot kränkande behandling och vi sätter värdegrundsarbetet högt.

God relation och kommunikation med föräldrarna

Vi lyssnar till föräldrarnas idéer och synpunkter. Alla föräldrar ska känna sig lyssnade till och de är viktiga för oss. Besluten är alltid skolans egna beslut grundat på skollagen, förordningar, elevens bästa och skolans erfarenhet och kunskap.

Skolinriktad undervisning i förskoleklass

Eleverna i förskoleklassen ska under inspirerande och lekfulla former lära sig bokstäverna och boksavsljuden.

Bästa starten och höga resultat

Varje elev ska få bästa utbildningen och en stabil grund att stå på. Utmaningar, inspiration, höga förväntningar, vägledning och formativ bedömning lyfter eleven till nästa nivå. Varje elev ska få möjlighet att nå längre.

Stöd och hjälp

De elever som riskerar att inte nå målen får snabbt stöd och hjälp och föräldrarna får tydlig information.

Profil Hälsa & rörelse från förskoleklass till årskurs 5

Hälsa & rörelse-profilen ger eleverna en bra och hälsosam start. Alla elever ska varje dag få vara utomhus och röra på sig. Alla ska få prova på olika idrotter, friluftsaktiviteter och andra rörelseaktiviteter tillsammans med föreningslivet och med skolans pedagoger. Alla ska serveras hälsosam och vällagad mat. Miljön på skolan ska vara sådan att eleverna trivs och mår bra, både fysiskt och psykiskt.

Profil Matematik & språk från årskurs 6 till 9

Eleverna får undervisningstid som ger breddad och fördjupad kunskap i våra profilämnen. De deltar i tävlingar, temaveckor och studiebesök och språkutbyten.

Sammanhållen skoldag

Tydligt samarbete mellan skola och fritidshemmet ger eleverna en sammanhållen skoldag. Fritidsverksamheten kompletterar skoldagen, tar vid och bygger vidare efter elevernas intressen och behov.

Meningsfull fritidstid

Fritidhemmet erbjuder ett varierande och inspirerande fritidsupplägg med utevistelse varje dag.

Fritidsklubbar

Genom Fritidshemmet erbjuds alla elever olika rörelseaktiviteter via våra fritidsklubbar som samarbetar med det lokala föreningslivet.