Satsa på framtiden

För att ständigt uppdatera bilden av vilket samhälle våra elever kommer mötas av framöver tar vi hjälp av aktuella forskningsresultat med fokus på teknikanvändning. IKT-planen är levande och ses över varje läsår så att rätt satsningar görs för att bäst förbereda eleverna för framtiden.


Digital teknik

Eleverna har tillgång till digitala verktyg som underlättar inlärningen och som ger bästa möjliga tillgänglighet för kunskapsinhämtning. Öppet wi-fi med fri tillgång till internet i alla delar av skolan samt projektorer i alla klassrum är en grundförutsättning. Tekniken utvecklas ständigt och i hög hastighet och just nu har alla elever i åk 5-9 en Chromebook 1:1 och de yngre eleverna har tillgång till Chromebook och Ipads. Vi ser digitala verktyg som en komponent i undervisningen, där läroböcker och forskningsmetoder kring inlärning även ingår.

Digitala undervisningsmetoder

Vi använder oss av Google Classroom för elevuppgifter, Google Drive för lagring och delning av dokument samt olika appar och programvaror som gör lärandet mer effektivt och spännande. Eleverna tar till sig kunskap och redovisar sina arbeten med hjälp av presentationsmaterial, film och annan media som är lämpligt för varje specifik uppgift. All dokumentation så som uppgifter, bedömning, resultat med mera finns tillgänglig på Schoolsoft och där kan även föräldrar nå sina barns uppgifter med egen inloggning.

På högstadieskolan införs en LMS-plattform som samlar allt digitalt undervisningsmaterial på en och samma plats och på så sätt göra det mer lättillgängligt för elever och lärare.