Vi sätter kunskap i fokus

Vårt uppdrag är undervisning som ger bästa förutsättningar för elevens kunskapsutveckling mot vidare studier. Planering, bedömning, dokumentation och betygsättning kommuniceras löpande till elever och föräldrar. Undervisningsmetoderna är forskningsbaserade, kvalitetssäkrade och beprövade.

Löpande formativ bedömning
Ämnesplaneringen med kunskapskraven och det centrala innehållet kommuniceras tydligt till eleven. Varje uppgift är en viktig länk mot det uppsatta målet. Lärarens formativa bedömning av elevens arbete ska ge feedback som leder till elevens vidare utveckling mot större kunskaper och högre betyg.

Tydlig dokumentation
Tydlig dokumentation om elevens utveckling är till stor hjälp för både elev och förälder. På Schoolsoft finns all dokumentation samlad och strukturerad så att uppgifter och bedömning kan följas upp i varje ämne. Här finns även bedömningsmatriser och de formativa kommentarerna som läraren ger till eleven.

Betyg och kvalitet
Med tydligt klassrumsledarskap och höga förväntningar på eleven drivs lärprocessen vidare. Eleven tar sig an uppgifter, provar sig fram, bedöms, utvecklar arbetet vidare, bedöms igen och igen. Lärarna testar elevernas förmågor på olika sätt. Det finns alltid möjlighet att göra sitt bästa och visa vad man kan. När omdöme eller betyg sätts har varje elev nått så långt som möjligt utifrån sin förmåga coachad av kunniga och engagerade lärare.

Så skapar vi studioro

Den viktigaste förutsättningen för god och effektiv kunskapsinhämtning är trygga elever som mår bra i sin skolmiljö. Genom ett ständigt pågående värdegrundsarbete där gemenskap, omtanke och respekt är viktiga grundstenar skapas de bästa förutsättningarna för eleverna.

Omtanke och respekt
Allra viktigast är det vardagliga förhållningssättet till varandra. Att bry sig och värna om varandra och sin skolmiljö och att möta varandra med respekt skapar trygghet och lugn. Nolltolerans mot kränkande behandling är en självklarhet. Värdegrundsarbetet pågår ständigt med olika projekt i varje årskurs.

Gemenskap och kultur
Sammanhållningen och gemenskapen stärks av utmanande uppgifter, deltagande i tävlingar och projektarbeten på och utanför skolan. Återkommande traditioner så som till exempel Gröna Äpplet, Camp Fredsborg och vandring med övernattning i tält svetsar elever och lärare samman.

Studiero
Studiero skapas där elever är trygga både som individer och tillsammans i grupp. Genom att förespråka ordning och reda och värdesätta studiero i och utanför klassrummet kan eleverna fokusera på skolarbetet vilket genererar goda studieresultat.

Vi satsar på framtiden

För att ständigt uppdatera bilden av vilket samhälle våra elever kommer mötas av framöver tar vi hjälp av aktuella forskningsresultat med fokus på teknikanvändning. IKT-planen är levande och ses över varje läsår så att rätt satsningar görs för att bäst förbereda eleverna för framtiden.

Digital teknik
Eleverna har tillgång till digitala verktyg som underlättar inlärningen och som ger bästa möjliga tillgänglighet för kunskapsinhämtning. Öppet wi-fi med fri tillgång till internet i alla delar av skolan samt projektorer i alla klassrum är en grundförutsättning. Tekniken utvecklas ständigt och i hög hastighet och just nu har alla elever i åk 5-9 en Chromebook 1:1 och de yngre eleverna har tillgång till Chromebook och Ipads. Vi ser digitala verktyg som en komponent i undervisningen, där även läroböcker och annat material ingår.

Digitala undervisningsmetoder
Vi använder oss av Google Classroom för elevuppgifter, Google Drive för lagring och delning av dokument samt olika appar och programvaror som gör lärandet mer effektivt och spännande. Eleverna tar till sig kunskap och redovisar sina arbeten med hjälp av presentationsmaterial, film och annan media som är lämpligt för varje specifik uppgift. All dokumentation så som uppgifter, bedömning, resultat med mera finns tillgänglig på Schoolsoft och där kan även föräldrar nå sina barns uppgifter med egen inloggning.

På högstadieskolan införs en LMS-plattform som samlar allt digitalt undervisningsmaterial på en och samma plats och på så sätt göra det mer lättillgängligt för elever och lärare.

Våra engagerade lärare med starka ledarkvaliteér

Engagemang, tydligt klassrumsledarskap och höga förväntningar på eleverna är lärarnas viktigaste egenskaper. Till detta kommer även inspirerande undervisning och en bredd och variation på undervisningsmetoder som tillsammans med utmaningar gör att eleverna kommer vidare i sin kunskapsutveckling.

Studiestöd
Eleverna får mer tid för studier tillsammans med lärare under studiestödstimmarna. För de yngre eleverna finns klasslärare närvarande för att följa upp och fördjupa elevens kunskaper i utvalda ämnen eller för arbete med förmågor som behöver förstärkas. På högstadiet erbjuds studiestödstimmar då eleverna själva med hjälp av ämneslärare arbetar inför prov och redovisningar, med extra utmanande uppgifter eller med förstärkning av kunskaper inom utvalda ämnen.

Lärarnas fortbildning
Återkommande fortbildning internt och externt med både föreläsningar och work-shops. Allt med syfte att utveckla pedagogiken och förbättra undervisningen för eleverna. Under varje läsår ges en uppdatering på senaste skolforskningen tillsammans med praktiskt arbete kollegor emellan.
Kollegialt lärande med besök i varandras undervisning uppmuntras och tid för reflektion och erfarenhetsutbyte schemaläggs för att skapa bästa förutsättningar.

Värdegrund

Omtanke och respekt
En fungerande skola är en skola som har ett fungerande elevhälsoteam! Detta tror vi starkt på. Därför har vi en gedigen kompetens inom vår elevhälsa. Vi har socialpedagoger, speciallärare, specialpedagoger, kurator, skolsköterskor, skolpsykolog och skolläkare. Vi vet hur viktigt det är med ett tryggt klimat i skolan för att man ska kunna lära sig saker. Därför arbetar vi proaktivt med förebyggande värdegrundsinsatser i alla årskurser. Vårt mål är att agera innan vi behöver agera! Vi utvärderar våra elevers hälsa och våra insatser systematiskt och förändrar och utvecklar våra metoder i förhållande till de behov vi ser och forskningsbaserade studier. Vi skiljer oss från många skolor i det avseendet att vi har flera utbildade socialpedagoger på skolan. Socialpedagogens roll är att arbeta just proaktivt med elever kring värdegrund och trygghet. På skolan finns värdegrundsgrupper, där engagerande pedagoger ingår. De arbetar både preventivt och reaktivt. Våra socialpedagoger ingår både i värdegrundsgruppen och i elevhälsoteamet för att kunna lyfta elevärenden som behöver komma vidare till rätt instans så tidigt som möjligt. 
Vår gemensamma värdegrund är något vi arbetar kontinuerligt med på skolan och alla våra pedagoger är väl insatta i skolans värdegrundsarbete. 

Om skolan

På Fredsborgskolan får du som elev en grundskoleutbildning av hög kvalitet i en skolmiljö med kunskap i fokus tillsammans med andra studiemotiverade elever. Du får tydlig dokumentation där du kan följa din utveckling steg för steg. Du får vägledning mot större kunskaper och högre betyg genom formativ bedömning av engagerade lärare. En stark gemenskap där trivsel, trygghet och värdegrundsarbete värderas högt. Du har tillgång till digital teknik och undervisningsmetoderna är varierade för att möta upp olika lärstilar.

Ett tydligt ledarskap i klassrummet ger studiero och ordning och reda. Vi visar respekt för varandra och tar hand om vår fyskiska skolmiljö både inomhus och utomhus.

 

Skolan har nolltolerans mot kränkande behandling och vi sätter värdegrundsarbetet högt. Skolan har värdegrundsgrupper, där både lärare och resurser ingår, som kontinuerligt arbetar med förebyggande värdegrundsarbete. Värdegrundsgruppen gör planerade insatser men också insatser baserade på nuläge och behov. Vi har även två heltidsanställda socialpedagoger som arbetar nära eleverna och som också ingår i skolans elevhälsoteam. Vid terminsstart fokuserar vi på skolans värdegrundsord och arbetar med dessa via äventyrspedagogik för åk F-6 och samarbetsövningar för högstadiet.

Vi lyssnar till föräldrarnas idéer och synpunkter. Besluten är alltid skolans egna beslut grundat på skollagen, förordningar, elevens bästa, skolans erfarenhet och kunskap.

Varje elev ska få bästa utbildningen och en stabil grund att stå på. Utmaningar, inspiration, höga förväntningar, vägledning och formativ bedömning lyfter eleven till nästa nivå. Varje elev ska få möjlighet att nå längre.

 

De elever som riskerar att inte nå målen får snabbt stöd och hjälp och föräldrarna får tydlig information.

 

Hälsa & rörelse-profilen ger eleverna en bra och hälsosam start. Alla elever ska varje dag få vara utomhus och röra på sig. Alla ska få prova på olika idrotter, friluftsaktiviteter och andra rörelseaktiviteter tillsammans med föreningslivet och med skolans pedagoger. Alla ska serveras hälsosam och vällagad mat. Miljön på skolan ska vara sådan att eleverna trivs och mår bra, både fysiskt och psykiskt.

 

Eleverna får undervisningstid som ger breddad och fördjupad kunskap i våra profilämnen. De deltar i tävlingar, temaveckor, studiebesök och språkutbyten.

Tydligt samarbete mellan skola och fritidshemmet ger eleverna en sammanhållen skoldag. Fritidsverksamheten kompletterar skoldagen, tar vid och bygger vidare efter elevernas intressen och behov.

 

Fritidshemmet erbjuder ett varierande och inspirerande fritidsupplägg med utevistelse varje dag.

 

Vi samarbetar med lokala idrottsföreningar som möjliggör att eleverna kan gå på sina aktiviteter under fritidstid.

Fredsborgskolan är en del av Cedergrenska. Cedergrenska är en skolkoncern i Stockholm med ambitionen att driva utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar.

Våra verksamheter drivs av starkt engagerad personal som varje dag arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande för våra förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever. Den geografiska närheten mellan våra förskolor och skolor ger möjlighet till samarbete, utbyte och utveckling mellan lärare och pedagoger, årskurser och stödfunktioner för den bästa skolgången för eleverna.

Förutom  Fredsborgskolan ingår Almaskolan, Täby Friskola, Fredsborg Förskola, Helleborusskolan, Marina Läroverket, Spira förskolor, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium och Täby Förskola i den Cedergrenska koncernen.

Som en del av Cedergrenska har vår personal och elever möjlighet att ta del av något vi kallar Cedergrenska paketet, där vi samlat aktiviteter som ska skapa samarbeten, utveckla undervisningen och ge dig minnen för livet!

Lärarnas Riksförbund (LR) är ett svenskt fackförbund för legitimerade lärare och studie- och yrkesvägledare i lärar- eller studie- och yrkesvägledareutbildning inom grundskolan, gymnasiet, högskolan samt vuxenutbildningen.

Tryck HÄR för att läsa mer om Lärarnas Riksförbund.